12.4. Function Arguments

12.4.1. Rationale

argument

Value/variable/reference being passed to the function

positional argument

Value passed to function - order is important

keyword argument

Value passed to function resolved by name - order is not important

12.4.2. Syntax

Function definition with parameters:

myfunction(<arguments>)
>>> add(1, 2)
>>> add(a=1, b=2)
>>> add(1, b=2)

12.4.3. Positional Arguments

 • Order of positional arguments has significance

  >>> def subtract(a, b):
  ...   return a - b
  >>>
  >>>
  >>> subtract(2, 1)
  1
  >>> subtract(1, 2)
  -1
  

12.4.4. Keyword Arguments

 • Order of keyword arguments has no significance

  >>> def subtract(a, b):
  ...   return a - b
  >>>
  >>>
  >>> subtract(a=2, b=1)
  1
  >>> subtract(b=1, a=2)
  1
  

12.4.5. Positional and Keyword Arguments

 • Positional arguments must be at the left side

 • Keyword arguments must be at the right side

  >>> def subtract(a, b):
  ...   return a - b
  >>>
  >>>
  >>> subtract(2, b=1)
  1
  >>> subtract(a=2, 1)
  Traceback (most recent call last):
  SyntaxError: positional argument follows keyword argument
  >>> subtract(2, a=1)
  Traceback (most recent call last):
  TypeError: subtract() got multiple values for argument 'a'
  

12.4.6. Examples

Example 1:

>>> def hello(name='José Jiménez'):
...   print(f'My name... {name}')
>>>
>>>
>>> hello('Mark Watney')
My name... Mark Watney
>>> hello(name='Mark Watney')
My name... Mark Watney
>>> hello()
My name... José Jiménez

Example 2:

>>> connect('myusername', 'mypassword')
>>> connect('myusername', 'mypassword', 'example.com', 443, False, 1, True)
>>> connect(host='example.com', username='myusername', password='mypassword')
>>> connect(
...   host='example.com',
...   username='myusername',
...   password='mypassword',
...   port=443,
...   ssl=True,
...   persistent=True)

Example 3:

>>> read_csv('iris.csv')
>>> read_csv('iris.csv', encoding='utf-8')
>>> read_csv('iris.csv', encoding='utf-8', parse_dates=['date_of_birth'])
>>> read_csv('iris.csv', skiprows=3, delimiter=';')
>>> read_csv('iris.csv',
...   encoding='utf-8',
...   skiprows=3,
...   delimiter=';',
...   usecols=['Sepal Length', 'Species'],
...   parse_dates=['date_of_birth'])

12.4.7. Assignments

Code 12.6. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Sequence
* Required: yes
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define function which takes sequence of integers as an argument
  2. Sum only even numbers
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję biorącą sekwencję liczb całkowitych jako argument
  2. Zsumuj tylko parzyste liczby
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(total)
  True
  >>> total([1,2,3,4])
  6
  >>> total([2,-1,0,2])
  4
  >>> total(range(0,101))
  2550
"""


Code 12.7. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Divide
* Required: yes
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define function `divide`
  2. Function takes two arguments
  3. Function returns result of the division of both arguments
  4. If division cannot be made, raise `ValueError` with
    "Argument `b` cannot be zero"
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję `divide`
  2. Funkcja przyjmuje dwa argumenty
  3. Funkcja zwraca wynik dzielenia dwóch argumentów
  4. Jeżeli nie można podzielić, podnieś `ValueError` z
    "Argument `b` cannot be zero"
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(divide)
  True
  >>> divide(4, 0)
  Traceback (most recent call last):
  ValueError: Argument `b` cannot be zero
  >>> divide(4, 2)
  2.0
"""


Code 12.8. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Power
* Required: yes
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define function `power`
  2. Function takes two arguments
  3. Second argument is optional
  4. Function returns power of the first argument to the second
  5. If only one argument was passed, consider second equal to the first one
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję `power`
  2. Funkcja przyjmuje dwa argumenty
  3. Drugi argument jest opcjonalny
  4. Funkcja zwraca wynik pierwszego argumentu do potęgi drugiego
  5. Jeżeli tylko jeden argument był podany, przyjmij drugi równy pierwszemu
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(power)
  True
  >>> power(4, 3)
  64
  >>> power(3)
  27
"""


Code 12.9. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Translate
* Required: yes
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Define function `translate` with parameter `text`
  2. Use `str.join()` with generator expression to iterate over `text`
  3. If letter is in `PL` then use conversion value as letter,
    otherwise take letter
  4. Return from function translated `text`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję `translate` przyjmującą parametr `text`
  2. Użyj `str.join()` z wyrażeniem generatorowym do iteracji po `text`
  3. Jeżeli litera jest w `PL` to użyj skonwertowanej wartości jako litera,
    w przeciwnym przypadku to weź literę
  4. Zwróć z funkcji przetłumaczony `text`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(translate)
  True
  >>> translate('zażółć')
  'zazolc'
  >>> translate('gęślą')
  'gesla'
  >>> translate('jaźń')
  'jazn'
  >>> translate('zażółć gęślą jaźń')
  'zazolc gesla jazn'
"""

PL = {'ą': 'a', 'ć': 'c', 'ę': 'e',
   'ł': 'l', 'ń': 'n', 'ó': 'o',
   'ś': 's', 'ż': 'z', 'ź': 'z'}


Code 12.10. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Clean
* Required: no
* Complexity: medium
* Lines of code: 15 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Write function cleaning up data
  2. Function takes one argument of type `str`
  3. Function returns cleaned text
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Napisz funkcję czyszczącą dane
  2. Funkcja przyjmuje jeden argument typu `str`
  3. Funkcja zwraca oczyszczony tekst
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(clean)
  True
  >>> clean('ul.Mieszka II')
  'Mieszka II'
  >>> clean('UL. Zygmunta III WaZY')
  'Zygmunta III Wazy'
  >>> clean(' bolesława chrobrego ')
  'Bolesława Chrobrego'
  >>> clean('ul Jana III SobIESkiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('\tul. Jana trzeciego Sobieskiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ulicaJana III Sobieskiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('UL. JA  NA 3 SOBIES KIEGO')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ULICA JANA III SOBIESKIEGO ')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ULICA. JANA III SOBIeskieGO')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean(' Jana 3 Sobieskiego ')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('Jana III Sobi eskiego ')
  'Jana III Sobieskiego'

TODO: Translate input data to English
"""


Code 12.11. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Num2Str
* Required: no
* Complexity: medium
* Lines of code: 5 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Given is pilot's alphabet for numbers
  2. Convert `DATA: dict[int, str]` to `data: dict[str, str]` (keys as `str`)
  3. Define function `pilot_say` converting `int` or `float`
    to text form in Pilot's Speak
  4. You cannot change `DATA`, but you can modify `data`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Dany jest alfabet pilotów dla numerów
  2. Przekonwertuj `DATA: dict[int, str]` na `data: dict[str, str]`
    (klucze jako `str`)
  3. Zdefiniuj funkcję `pilot_say` konwertującą `int` lub `float`
    na formę tekstową w mowie pilotów
  4. Nie możesz zmieniać `DATA`, ale możesz modyfikować `data`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(pilot_say)
  True
  >>> pilot_say(1)
  'one'
  >>> pilot_say(+1)
  'one'
  >>> pilot_say(-1)
  'minus one'
  >>> pilot_say(1+1)
  'two'
  >>> pilot_say(1-1)
  'zero'
  >>> pilot_say(1969)
  'one niner six niner'
  >>> pilot_say(31337)
  'tree one tree tree seven'
  >>> pilot_say(13.37)
  'one tree and tree seven'
  >>> pilot_say(31.337)
  'tree one and tree tree seven'
  >>> pilot_say(-1969)
  'minus one niner six niner'
  >>> pilot_say(-31.337)
  'minus tree one and tree tree seven'
  >>> pilot_say(-49.35)
  'minus fower niner and tree fife'
  >>> pilot_say(1.0)
  'one and zero'
  >>> pilot_say(1.)
  'one and zero'
  >>> pilot_say(123.)
  'one two tree and zero'
  >>> pilot_say(123.0)
  'one two tree and zero'
  >>> pilot_say(.44)
  'zero and fower fower'
  >>> pilot_say(1-)
  Traceback (most recent call last):
  SyntaxError: invalid syntax
"""

DATA = {
  0: 'zero',
  1: 'one',
  2: 'two',
  3: 'tree',
  4: 'fower',
  5: 'fife',
  6: 'six',
  7: 'seven',
  8: 'ait',
  9: 'niner',
}

Code 12.12. Solution
"""
* Assignment: Function Arguments Range
* Required: no
* Complexity: medium
* Lines of code: 7 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Define function `myrange` with parameters: `start`, `stop`, `step`
  2. Write own implementation of a built-in function
    `myrange(start, stop, step)`
  3. Do not use built-in `range()` function
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję `myrange` z parametrami: `start`, `stop`, `step`
  2. Zaimplementuj własne rozwiązanie wbudowanej funkcji
    `myrange(start, stop, step)`
  3. Nie używaj wbudowanej funkcji `range()`
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hint:
  * `while`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(myrange)

  >>> myrange(0, 10, 2)
  [0, 2, 4, 6, 8]

  >>> myrange(0, 5)
  [0, 1, 2, 3, 4]
"""