5.7. CSV Relations

5.7.1. Base

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez')]
../../_images/csv-relations-base.png

5.7.2. Extend

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot')]
../../_images/csv-relations-extend1.png
>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   mission_year: int
...   missions_name: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', 2035, 'Ares 3'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', 2035, 'Ares 3'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', 2035, 'Ares 3')]
../../_images/csv-relations-extend2.png

5.7.3. Boolean Vector

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../../_images/csv-relations-boolvector.png

5.7.4. FFill

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../../_images/csv-relations-ffill-empty.png
../../_images/csv-relations-ffill-dash.png
../../_images/csv-relations-ffill-duplicate.png
../../_images/csv-relations-ffill-uniqid.png

5.7.5. Relations

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../../_images/csv-relations-rel-m2o.png
../../_images/csv-relations-rel-m2m.png

5.7.6. Serialization

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../../_images/csv-relations-serialize-cls.png
../../_images/csv-relations-serialize-obj.png
../../_images/csv-relations-serialize-objattr.png
../../_images/csv-relations-serialize-clsattr.png

5.7.7. Assignments

Code 5.29. Solution
"""
* Assignment: CSV Relations Nested
* Complexity: medium
* Lines of code: 14 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Convert `DATA` to format with one column per each attrbute for example:
    a. `mission1_year`, `mission2_year`,
    b. `mission1_name`, `mission2_name`
  2. Note, that enumeration starts with one
  3. Sort `fieldnames`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Przekonweruj `DATA` do formatu z jedną kolumną dla każdego atrybutu, np:
    a. `mission1_year`, `mission2_year`,
    b. `mission1_name`, `mission2_name`
  2. Zwróć uwagę, że enumeracja zaczyna się od jeden
  3. Posortuj `fieldnames`
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is list
  >>> assert len(result) > 0
  >>> assert all(type(x) is dict for x in result)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  [{'firstname': 'Mark',
   'lastname': 'Watney',
   'mission1_year': '2035',
   'mission1_name': 'Ares3'},
   {'firstname': 'Melissa',
   'lastname': 'Lewis',
   'mission1_year': '2030',
   'mission1_name': 'Ares1',
   'mission2_year': '2035',
   'mission2_name': 'Ares3'},
   {'firstname': 'Rick',
   'lastname': 'Martinez'}]

   >>> result = open(FILE).read()
   >>> print(result)
   "firstname","lastname","mission1_name","mission1_year","mission2_name","mission2_year"
   "Mark","Watney","Ares3","2035","",""
   "Melissa","Lewis","Ares1","2030","Ares3","2035"
   "Rick","Martinez","","","",""
   <BLANKLINE>
   >>> import os; os.remove(FILE)
"""

import csv

FILE = r'_temporary.csv'

DATA = [
  {"firstname": "Mark", "lastname": "Watney", "missions": [
    {"year": "2035", "name": "Ares3"}]},

  {"firstname": "Melissa", "lastname": "Lewis", "missions": [
     {"year": "2030", "name": "Ares1"},
     {"year": "2035", "name": "Ares3"}]},

  {"firstname": "Rick", "lastname": "Martinez", "missions": []}
]

# list[dict]: flatten data, each mission field prefixed with mission and number
result = ...


Code 5.30. Solution
"""
* Assignment: CSV Relations Join
* Complexity: hard
* Lines of code: 11 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Using `csv.DictWriter()` save contacts from addressbook to CSV file
  2. How to write relations to CSV file (contact has many addresses)?
  3. Recreate object structure from CSV file
  4. Non functional requirements:
    a. All fields must be enclosed by double quote `"` character
    b. Use `,` to separate mission fields
    c. Use `;` to separate missions
    d. Use Unix `\n` newline
    e. Sort `fieldnames` using `sorted()`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Za pomocą `csv.DictWriter()` zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
  2. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?
  3. Odtwórz strukturę obiektów na podstawie danych odczytanych z pliku
  4. Wymagania niefunkcjonalne:
    a. Wszystkie pola muszą być otoczone znakiem cudzysłowu `"`
    b. Użyj `,` do oddzielania pól mission
    c. Użyj `;` do oddzielenia missions
    d. Użyj zakończenia linii Unix `\n`
    e. Posortuj `fieldnames` używając `sorted()`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `vars(obj)`
  * For Python before 3.8: `dict(OrderedDict)`
  * Nested `for`
  * `str.join(';', sequence)`
  * `str.join(',', sequence)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> result = open(FILE).read()
  >>> print(result)
  "firstname","lastname","missions"
  "Mark","Watney","2035,Ares 3"
  "Melissa","Lewis","2030,Ares 1;2035,Ares 3"
  "Rick","Martinez",""
  <BLANKLINE>
  >>> from os import remove
  >>> remove(FILE)
"""

import csv


class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname, missions=None):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname
    self.missions = list(missions) if missions else []


class Mission:
  def __init__(self, year, name):
    self.year = year
    self.name = name


CREW = [
  Astronaut('Mark', 'Watney', missions=[
    Mission(2035, 'Ares 3')]),

  Astronaut('Melissa', 'Lewis', missions=[
    Mission(2030, 'Ares 1'),
    Mission(2035, 'Ares 3')]),

  Astronaut('Rick', 'Martinez', missions=[]),
]

FILE = r'_temporary.csv'

result: list = []